Tijdige en correcte bedrijfsinformatie

Organisatie informatieplan en daaruit volgende jaarrapportage op maat

Van doorslaggevend belang in het functioneren van uw bedrijf is:

  1. Een goed afgewogen plan over de combinatie van benodigde kennis van uw organisatie en uw informatiebehoeften op korte termijn.
  2. Goed weten welke de optimale mix is van investeringen en beschikbare eigen en vreemde geldmiddelen.
  3. Goed kunnen inschatten welke noodzakelijke IT applicaties, aangevuld met de best wenselijke applicaties met bijbehorende systemen.

Beveiliging en backup/recovery

Uiteraard is daarbij ook ruim aandacht nodig voor afdoende beveiliging van privé- en bedrijfsdata. Specifiek zijn daarbij de te nemen maatregelen tegen onrechtmatige toegang of onrechtmatig gebruik van uw data.
Er moet overigens altijd gezorgd worden voor afdoende mogelijkheden voor herstel van de systemen en data. Het gaat hierbij niet alleen om de laatst goed werkende en u bekende status van systemen en data, maar ook als noodopvang, de status van uw systemen en data van eerdere periodieke verwerking. U moet in staat zijn om terug te vallen op de door u vertrouwde status van de systemen en data.

Rapportage bedrijfsinformatie

De administratie van geldmiddelen, vorderingen en schulden is de basis van uw bestaan. Het is uw directe verantwoordelijkheid waar PBA u graag bij wil assisteren bij het op correcte wijze verwerken en gereed zetten voor een op uw wens in maatwerk opgemaakte rapportage. Zij zorgt daarbij voor een duidelijke inkijk op de staat van uw middelen met een passende weergave van de herkomst uit eigen of langdurig vreemd vermogen.
U bent zelf verantwoordelijk voor de complete oplevering van benodigd basismateriaal, zoals afgesloten overeenkomsten met financieel gevolg, inkoop- en kostenfacturen, uitgaven kas en tijdige aangifte OB.

PBA brengt u graag, zoals in eerdere jaren, op de hoogte van belangrijk nieuws in belastingzaken.

Nieuwe informatie 2019 bij loonheffing en aangifte IB en VPB

Loonheffingen

De werkkosten regeling (WKR) is aangepast.
Voor ondernemingen met loon < 400.000 wordt max. gesteld naar 1.7%/(was 1.2%)

Aangifte IB

Box 3

Algemeen

Vanaf 1 januari 2018 was het heffingvrij vermogen in box 3 al verhoogd naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners).

Het forfaitair rendement is vanaf 2017 al gestaffeld en afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

 

Tarief box 3

Met ingang van 1 januari 2017 is het rendement van 4% gewijzigd. Het rendement werd eerder afhankelijk gemaakt van de hoogte van het vermogen.

Voor belastingplichtigen met een hoog vermogen betekende dit een hogere belastingdruk. Dat wordt ingaande 2021 aanzienlijk aangepast.

 

Box 1

2 schijventarief ingaand 2020

Ingaand 2020 wordt het tarief aangepast. Tot 68509 euro inkomen is het tarief 37.35 % en daarboven is max gesteld op 49.5%.

 

Eigen woning

In 2018 nedroeg het maximale percentage waartegen eigenwoningkosten kunnen worden afgetrokken 49,50%.  Dat wordt in 2020 verder omlaag gesteld naar 46%.
De eigenwoningaftrek wordt eerst tegen maximaal 51,95% berekend, daarna volgt een correctie in de aangifte om rekening te houden met de maximering van 46 %.
De maximering geldt niet voor ondernemerswoningen.
Daarentegen wordt het eigen woning forfait naar beneden bijgesteld naar 0.6 %.

Tot 2018 ontstane restschulden kunnen maximaal 15 jaar worden afgetrokken. In 2018 ontstane restschulden zijn niet meer aftrekbaar.

Kapitaalverzekering eigen woning (overgangsrecht)

Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en een spaarrekening eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 164.000.

Aan de overige voorwaarden moet ook zijn voldaan.

 

Ondernemers krijgen in komende jaren minder aftrek zelfstandigen. Dit jaar en ieder volgend jaar wordt het met sprongen van 250 euro naar beneden bijgesteld.

 

Aangifte VPB

 

Tariefschijven vennootschapbelasting 2018
In artikel 22 Wet Vpb is het vennootschapsbelastingtarief opgenomen.

In de eerste schijf geldt een tarief van 20% bij een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 25% voor het meerdere (2018).
In 2019 is het tarief voor de eerste schijf verlaagd naar 19%.
In 2020 zal dit tarief verder verlaagd worden naar 16,5% voor een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 22,55% voor het meerdere.
In 2021 zal het tarief verder worden verlaagd naar 15% voor een belastbaar bedrag van niet meer dan € 200.000 en 20,50% voor het meerdere.

PBA